ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ) โดยจะเข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพ ฯ

         รายชื่อบุคคลดีเด่นและหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 13 ตุลาคม 2559

 

Tag :

  |  Last Update 14/10/2016  Time 15:10

Responsible By :   Administrator