ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มก.

1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนส่วนงาน
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. แบบฟอร์มการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ

ที่มา : กองแผนงาน, 15 มกราคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/01/2018 เวลา 16:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ