มูลนิธิโครงการหลวง

แนะนำหน่วยงาน  Link:  http://www.royalprojectthailand.com/

          มูลนิธิโครงการหลวงดำรงลักษณะงานในความมุ่งหมายเดิมของโครงการหลวง ถือเป็นโครงการส่วนพระองค์ในการดำเนินการพัฒนาเกษตรที่สูงสืบทอดเจตนารมณ์ที่เคยมีมา คือ บุกเบิก และพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

          วิสัยทัศน์
          มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง และรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นสูงอย่างยั่งยืน

          เป้าหมาย
          มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
          พระราชทานไว้กับโครงการหลวง ดังนี้
           1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
           2) ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร
           3) กำจัดการปลูกฝิ่น
           4) รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นและทำไร่ ทำสวน ในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกัน
           5) ต่อมาโครงการหลวงได้เพิ่มการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่ง

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/07/2013 เวลา 10:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ