ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน  Link:  http://coopshop.ku.ac.th/

           วิสัยทัศน์
            สินค้าหลากหลาย โยงใยแหล่งผลิต มุ่งสร้างพันธมิตร เพื่อสมาชิกและประชาคม

            ภารกิจ
            1. เพิ่มและพัฒนาสมาชิก
            2. ขยายเครือข่ายและพัฒนาการให้บริการ
            3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ
            4. พัฒนาเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

    

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 08/10/2015 เวลา 14:16

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ