ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน Link: http://www.kubookol.com/

       ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการศึกษา อันได้แก่ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการขายปลีก ขายส่งและจัดจำหน่าย รวมทั้งบริการสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
       
       1. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
           สถานที่ตั้งอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
           จตุจักร กรุงเทพฯ  10900  ตู้ ปณ. 1066 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903  โทร. (02) 942-8063-6
           เวลาให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-19.00 น. วันเสาร์ ตั้งแต่ 8.30-17.30 น.

       2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
           สถานที่ตั้งอาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ม.6  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
           จ.ชลบุรี  20230 
           ดำเนินงานและให้บริการด้านการขายตั้งแต่ปี 2551

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/08/2017 เวลา 15:25

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ