สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แนะนำหน่วยงาน

          สำนักงานวิทยาเขตซึ่งมีบทบาทอำนวยการ ให้การสนับสนุนและให้บริการการศึกษา ประกอบด้วย  งานทะเบียนและประมวลผล  งานบริการห้องสมุด  งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา งานบริการการศึกษา  งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานบำรุงรักษาโครงข่ายและขยายเครือข่ายเทคโนโลยี และงานส่งเสริมและฝึกอบรม งานการเงินการคลัง งานพัสดุ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานอาคารสถานที่

 

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Link:  http://occ.csc.ku.ac.th/
 
ฝ่าย  
1. กองบริหารทั่วไป  
2. กองบริหารวิชาการและนิสิต  
3. กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  
4. กองบริการกลาง  

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/12/2015 เวลา 15:17

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ