สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

แนะนำหน่วยงาน

        เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
             1. มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์และสวัสดิการที่เพียงพอ
             2. มุ่งพัฒนากระบวนการที่มีคุณภาพ
             3. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
Link: http://offic.src.ku.ac.th/
ฝ่าย
1. กองบริหารทั่วไป 
2. กองบริหารวิชาการและนิสิต 
3. กองบริการกลาง 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/03/2015 เวลา 10:00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ