สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

แนะนำหน่วยงาน

        สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มีหน้าที่ในการบริหารงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งในด้านวิชาการและด้านธุรการให้เป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน

 

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
Link: http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/
 
ฝ่าย ศูนย์
1. กองบริหารทั่วไป 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
2. กองบริหารวิชาการและนิสิต 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
3. กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
4. กองบริการกลาง  

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/01/2015 เวลา 13:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ