ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

แนะนำหน่วยงาน

        ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คือ เครือข่ายวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยการรวบรวมคณาจารย์ และนักวิจัยขั้นแนวหน้าจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยไทย 10 สถาบัน เข้าด้วยกัน ผนึกกำลังเป็นประชาคมวิจัยที่มีความเข้มแข็ง ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน และสร้างความพร้อมให้ภาคเกษตรกรรมไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ ช่วยบรรเทาวิกฤติการณ์ อาหาร พลังงาน และภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

Link : http://www.cab.kps.ku.ac.th

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/01/2015 เวลา 10:01

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ