รางวัลนักวิจัย/รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2551


 
  ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

รางวัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Awards)

จาก มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ผลงาน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโรควิทยาของแมลง และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการกำจัดแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
 

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

รางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.
(รางวัลเข็มทองคำ ปขมท. (ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)) ประจำปี พ.ศ.2551 ด้านวิชาชีพดีเด่น

  ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล และคณะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551 (กลุ่มงานวิจัยวิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลงาน “โครงการงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ให้มีขนาดของผลึกในระดับ นาโน (Nano Crystal zeolites) และ มีรูพรุนขนาดกลาง (Nanoporous zeolites) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี”
  คณะผู้วิจัย
รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช (คณะกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
ผศ.ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551(กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)

จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลงานเรื่อง แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ จากโครงการ การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานปศุสัตว์
  ผศ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา

รางวัล The Best Oral Presentation Award in The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases ในหัวข้อเรื่อง "Genetic Variation of Leptospira spp. : Classifies by LipL36 Genes and Capilliary Electrophoresis Techniques
  รศ.ดร.ประวีร์ วิชชุลตา
คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล

รางวัล โนเบล สาขาสันติภาพ ของประเทศสวีเดน
สำหรับปี พ.ศ. 2550 (30 เมษายน 2551)
ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก : IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change)

ผลงาน สำหรับการร่วมปฏิบัติภารกิจในการรวบรวมข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ นำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการลดปัญหาการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของโลกจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พื้นที่ชายฝั่ง ฯลฯ โดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางด้านปศุสัตว์ จนผลดำเนินงานขององค์กรดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์ ยอมรับ
  ดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน
“วันนักประดิษฐ์” และ “”วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร (รางวัลระดับดีเยี่ยม)

จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน Bio-Net Reactor ถังตาข่ายตรึงเซลล์อเนกประสงค์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย
  รศ.ดร.อำนวย จรด้วง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์

รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน
“วันนักประดิษฐ์” และ “”วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร (รางวัลระดับดีเด่น)

จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความ สัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม
  ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลชมเชย)

จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/08/2012 เวลา 14:44

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ