รางวัลนักวิจัย/รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2552


 
  ผศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
รางวัล 2009 TRF-CHE-Scopus Young Research Award สาขา Agricultural Science & Technology

จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ ELSEVIER (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS)
ผลงาน "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบสภาวะของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"
 

ศ.ดร.สายล เกตุษา (คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)
รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาการพืชสวน ประจำปี 2552

จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

  รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป)
รางวัล นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ประจำปี 2552

จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ผลงาน วิจัยพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ เช่น ถั่วเหลืองพันธุ์ "ดอยคำ" ที่ต้านทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตสูงในสภาพที่มีการระบาดของโรคราสนิม
  คณะผู้วิจัย
รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
น.ส.ศลิษา สุวรรณภักดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์เเละชีววิทยา

จาก สภาวิจัยเเห่งชาติ
ผลงานเรื่อง วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/08/2012 เวลา 14:25

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ