รางวัลนักวิจัย/รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554

 
 

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับมอบทุน : เมธีวิจัยอาวุโส
จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จากโครงการวิจัย : ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์

  ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ คณะ
หน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
จากโครงการ :"การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำสำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ (Breeding to Accelerate Domestication of Jatropha for Fuel and Feeds)"
จัดโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2554
ผลงาน : เครื่องมือวัดหน่วยแรงของน้ำในช่องว่างดิน การวัดศักย์แรงดูดในดินและการทดสอบที่เกี่ยวข้อง และ ระบบเตือนภัยดินถล่มและการพัฒนาเกณฑ์การเตือนภัยดินถล่ม และแนวทางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาด
จัดโดย : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์
  รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธี และคณะ (ร่วมกับกองทัพเรือ และ บริษัท นนทรี จำกัด)
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม : รางวัลระดับดี
ผลงาน : "ยานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับปราบเรือดำน้ำ"
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ และ นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ผลงาน : "หุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส"
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล
หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554
ผลงาน : "สยามบลูฮาร์ดดี้" บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลก
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/08/2012 เวลา 14:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ