สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน

       สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เป็นหน่วยงานราชการระดับคณะ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ทั้งในการพัฒนาเชิงวิชาการและเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดงานวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการงานวิจัย และบริการวิชาการ แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Link: 
http://www.rdi.ku.ac.th
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
3ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ >
4. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
5. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย >

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/05/2017 เวลา 14:22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ