สำนักทะเบียนและประมวลผล

แนะนำหน่วยงาน

       สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 โดยกำหนดให้มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล
Link: 
http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/  
ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารและธุรการ
2. ฝ่ายรับเข้าศึกษา
3. ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
4. ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
5. ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/02/2015 เวลา 15:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ