แชร์หน้านี้

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แนะนำหน่วยงาน

       สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 โดยกำหนดให้มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล
Link: 
http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/  
ฝ่าย
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
3. ฝ่ายบริการการศึกษา >
4. ฝ่ายการศึกษานานาชาติ >
5. ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป >

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/01/2015 เวลา 13:44

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ