คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้พื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม และสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการพัฒนาที่เป็นอุตสาหกรรม และทันสมัย

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Link : http://fse.csc.ku.ac.th/

ภาควิชา โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ >
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
3. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
4. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
5. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   
6. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต   

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 14/03/2017 เวลา 15:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ