คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

แนะนำคณะ

       ให้ความสำคัญกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและสัตว์น้ำและป่าเต็งรังซึ่งเป็นสภาพพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในภูมิภาค รวมไปถึงการเกษตรกรรมด้านต่าง ๆ เช่นการปลูกพืช (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง ปอ ถั่วเหลือง) และการเลี้ยงสัตว์ (โคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีก) ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ส่วนใหญ่ของประชากร ในภูมิภาคนี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
Link:  
158.108.110.14/main
สำนัก/ภาควิชา
1. สำนักงานเลขานุการ >
2. ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร >
3. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ >

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/12/2015 เวลา 15:00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ