วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

แนะนำคณะ  

       วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวีทั้งระบบ และเพื่อรองรับนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางทะเล ทางการเดินเรือ และการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนผลิตบุคลากรทางการพาณิชย์นาวีเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้วความต้องการบุคลากรสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการค้าทางทะเล

 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
Link: 
http://www.ims.src.ku.ac.th/
ภาควิชา ศูนย์
1. สำนักงานเลขานุการ 1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
2. ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล  
3. ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล  

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 07/04/2017 เวลา 09:35

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ