คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

แนะนำคณะ

       คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก และทางทะเล พื้นที่นี้จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ ได้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่ปี 2546 โดยผลิตมหาบัณฑิตไปแล้วหลายรุ่น ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ นั้น เปิดรับนิสิตเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2554
 

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
link:
http://
econ.src.ku.ac.th/
ภาควิชา/ศูนย์                                                  โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
4. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/02/2015 เวลา 10:38

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ