คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

แนะนำคณะ

        การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามีเจตนารมณ์ในการมุ่งผลิตกำลังคนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกและประเทศ โดยการผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ การบริการทางวิชาการและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
link
http://www.sci.src.ku.ac.th/
ภาควิชา โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ  1. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
2. ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา  
4. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/02/2015 เวลา 10:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ