คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

แนะนำคณะ

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จึงเน้นเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับมีแผนงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิศวกรรม รวมทั้งมีความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์ของภาคตะวันออก
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
Link: http://www.eng.src.ku.ac.th
ภาควิชา โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
6. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/01/2015 เวลา 11:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ