คณะวิทยาการจัดการ

แนะนำคณะ

       คณะวิทยาการจัดการในฐานะองค์การแห่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการบริหารจัดการ ตระหนักถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐสังคมของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นภูมิเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ การณ์ดังกล่าวได้ผลักดันให้คณะมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์ การโรงแรมและท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ และ หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุ่งหวังผลิตทรัพยากรทุนมนุษย์ให้สอดรับกับพัฒนาการทางเศรษฐสังคมที่เป็นพลวัตเพื่อความจำเริญของประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป

            อนึ่งคณะวิทยาการจัดการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บรรษัทภิบาลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ (สำรวจ Poll) เพื่อร่วมกันรังสรรค์ผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อเหตุการณ์ โดยในปัจจุบันคณะฯ มีจำนวนนิสิตสูงสุดเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงความไว้วางใจที่สังคมมีต่อคณะวิทยาการจัดการ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

คณะวิทยาการจัดการ 
link
http://ms.src.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 1. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ >
2. ภาควิชาการจัดการธุรกิจ   2. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) >
3. ภาควิชาการเงินและการบัญชี    
4. ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ    
5. ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/01/2015 เวลา 11:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ