คณะสัตวแพทยศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับของสังคม ว่ามีความโดดเด่นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ เทียบเท่าสากล มีคุณธรรมและทักษะทางสังคมมีภาวะผู้นำที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Link: 
http://www.vet.kps.ku.ac.th/
ภาควิชา โรงพยาบาล/หน่วยงาน
1. สำนักงานเลขานุการ >
2. ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง >
3. ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ > 3. โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน >
4. ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ > 4. หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ >
5. ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า > 5. หน่วยงานสัตว์ทดลอง >

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 28/01/2015 เวลา 15:24

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ