คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

แนะนำคณะ

        คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นหน่วยงานชั้นนำทางการศึกษาที่มุ่งผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักพัฒนา ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Link: 
www.edu.kps.ku.ac.th/
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ > 1. โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ
2. ภาควิชาครุศึกษา   2. โครงการปริญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ
3. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน >   3. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
4. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา >   4. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
5. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
 >
  5.โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)
    6. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

 

ข้อมูลหลักสูตร 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 28/01/2015 เวลา 15:17

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ