คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 โดยความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ภารกิจหลักคือรองรับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับนิสิตในวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมา 19 ปีคณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานภายในมากกว่า 13 หน่วยงาน  มีนิสิตในคณะมากกว่า 3,000 คน และมีอาจารย์และนักวิชาการมากกว่า 250 คน
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Link:
http://flas.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ  1. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี > 1. โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ >
2. ภาควิชาศิลปศาสตร์    2. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3. ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์   3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ >   4. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    5. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) >
    6. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

 
  6โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) >

 

ข้อมูลหลักสูตร 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/03/2015 เวลา 14:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ