คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านการวิจัย วิชาการ และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน และสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม และศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการเรียนการสอน ด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ"สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Link:
http://
www.arch.ku.ac.th/
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ  1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ > 1. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม (ภาคพิเศษ) >
2. ภาควิชาสถาปัตยกรรมหลัก  2. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร > 2. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ >
3. ภาควิชานวัตกรรมอาคาร    
4. ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม     

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/01/2015 เวลา 17:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ