คณะเศรษฐศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะเศรษฐศาสตร์ได้สั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาในองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม และ คุณธรรม สามารถประยุกต์ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้ชี้นำทิศทางเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณภาพและจริยธรรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
 

คณะเศรษฐศาสตร์
link
http://www.eco.ku.ac.th/
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ > 1. โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ >
2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ > 2. ศูนย์บัณฑิตศึกษา > 2โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสต์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ >
3. าควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร > 3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ > 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
4. าควิชาสหกรณ์ > 4. ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ >
   
5. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
    7. โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร นานาชาติ >
    8. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร >
    9. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    10. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
    11. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
   

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/10/2016 เวลา 09:30

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ