คณะศึกษาศาสตร์

แนะนำคณะ

       ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้สำหรับการเป็นบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สนับสนุนงานบริการวิชาการทางการศึกษาแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

คณะศึกษาศาสตร์
Link: http://www.edu.ku.ac.th/
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1. โครงการดำเนินการจัดการศึกษาการวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. าควิชาการศึกษา > 2. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

2. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)

3. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว > 3. ศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3. โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดสอน ณ จังหวัดกระบี่
4. าควิชาเทคโนโลยีการศึกษา > 4. ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 4. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ)
5. ภาควิชาพลศึกษา > 5. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" 5. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)
6. ภาควิชาอาชีวศึกษา > 6. ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 6. โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา > 7. ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา
7. โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ
8. โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8. ศูนย์พัฒนาสุขภาพและทักษะกลไกการเคลื่อนไหว
8. โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ
9. โครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ > 9. ศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
9. โครงการปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ
   
10. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ
   
11. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)
 
  12. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    13. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ
   

14. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

   
15. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ
   
16. โครงการความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (C&I) และหลักสูตรมหาบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู (MEF) (การสอนภาษา) ภาคพิเศษ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบัน IUFM de Montpellier มหาวิทยาลัย Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส
    17. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ)
    18. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
    19. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
    20. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
    21. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
   สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ
   
22. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ภาคพิเศษ
    23. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/01/2017 เวลา 16:10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ