แชร์หน้านี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ภายใต้ปรัชญา "ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง"
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Link: http://www.eng.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์/สถาบัน โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนตร์พลังงานทางเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ > 1โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 
2. ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ > 2. ศูนย์นิติสารสนเทศ 2. โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  นานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ >
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ > 3. ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย   สำหรับอาคารและโรงงาน    อุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ > 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี > 4. ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 4. โครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล > 5. ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน > 5. โครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
6. ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ > 6. ศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ 6. โครงการเปิดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
7. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า > 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก > 7.โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ >
8. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ > 8. ศูนย์การศึกษาการจัดการการบำรุงรักษา > 8. โครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ >
9. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา > 9. ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ > 9. โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ >
10. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม > 10. ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ > 10. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม >
11. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ > 11. ศูนย์เชียวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  11. โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ >
12. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต > 12. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ > 12. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) >
  13. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  13. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  14. สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย >
  15. สถาบันวิศวกรรมพลังงาน > 15. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ >
  16. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม > 16. โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) >
  17. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ > 17. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ >
    18. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ) >
    19. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >
    20. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ >
    21. โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
    22. โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
    23. โครงการปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    24. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
(ภาคพิเศษ)
 >
    25. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ >
    26.โครงการสหวิทยาการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

 

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาบริหารธุรกิจ
      /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / /   /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี / /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ / /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้       /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต / /   /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์   /    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน   /    

 

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
/ /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี /   /  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ / /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / /   /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ /     /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
  /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน
    /  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม   /   /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
      /
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย   /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
  /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
  /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย   /    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   /    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   /    

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี /   /  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ /     /
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   /    

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/11/2014 เวลา 14:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ