คณะวิทยาศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมต่าง ๆ คือเพื่อให้การฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่มีมาตรฐานระดับสูงครอบคลุมทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 8,000 คน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 

ณะวิทยาศาสตร์
Link: http://www.sci.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ > 1. โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ >
2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ > 2. ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ > 2. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) >
3. ภาควิชาเคมี >     3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุทำหน้าที่เฉพาะ 3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา >   4. โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ >
5. ภาควิชาชีวเคมี >    
6. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ >    
7. ภาควิชาพันธุศาสตร์ >    
8. ภาควิชาฟิสิกส์ >    
9. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป >    
10. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >    
11. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ >    
12. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ >    
13. ภาควิชาสถิติ >    
14. ภาควิชาสัตววิทยา  >    

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/01/2017 เวลา 15:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ