คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

แนะนำคณะ

       
      ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ได้พัฒนาและรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนนอกจากผลิตเพื่อ เพิ่มคุณภาพและปริมาณอาหารโปรตีน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็ง แรงแล้วยังผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์และเนื้อสัตว์แช่เย็นแข็งไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศ มีมูลค่านับเป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเลี้ยงสัตว์ อันเป็นผลให้ภาคเอกชน มีความสนใจในการลงทุนเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรม และสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์สัตว์มากขึ้น

        เพื่อให้ระบบการปศุสัตว์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและครบวงจร จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในด้าน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร และการลงทุนทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
link: http://www.vettech.ku.ac.th/
ภาควิชา/โครงการ
1. สำนักงานเลขานุการ >
2. าควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ >
3. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) >

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/02/2015 เวลา 16:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ