คณะประมง

แนะนำคณะ

       คณะประมงเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกที่เริ่มก่อตั้งพร้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมงเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยาประมง การจัดการประมง ผลิตภัณฑ์ประมง และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมงมีปณิธานที่จะเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมและประเทศชาติและผลิตบุคลากรคุณภาพที่มีความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง

คณะประมง
Link:
http://www.fish.ku.ac.th
ภาควิชา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
1. ภาควิชาการจัดการประมง  1) สถานีวิจัยประมงศรีราชา
2. ภาควิชาชีววิทยาประมง  2) สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
3. ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  3) สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
4. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  4) สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
5. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  5) สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
   6) ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
   7) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
   8) ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/05/2018 เวลา 16:30

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ