แชร์หน้านี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์

แนะนำคณะ

       งานด้านการสัตวแพทย์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณสุขของประเทศไทย จึงมีการวางระบบการศึกษา ทางสัตวแพทย์สมัยใหม่ขึ้นขวบจนในปีพุทธศักราช 2497 ได้มีการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คณะฯ มีภารกิจหลัก 4 ด้านคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เป็นผู้ชี้นำทางวิชาการ ให้บริการเป็นเลิศสู่สังคม และมุ่งมั่นที่จะสานพันธกิจให้เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์
Link: http://www.vet.ku.ac.th/
ภาควิชา อื่น ๆ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน >
2. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ > 2. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน >
3. ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน > 3. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
4. ภาควิชาปรสิตวิทยา > 4. หน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน
5. ภาควิชาพยาธิวิทยา >  
6. ภาควิชาเภสัชวิทยา >  
7. ภาควิชาสรีรวิทยา >  
8. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง >  
9. ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ >  
10. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า >  
11. ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ >  

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/01/2015 เวลา 15:47

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ