เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

ทศวรรษที่ห้า พ.ศ. 2526-2535

 

   
ในปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยขยายการรับนิสิตระดับปริญญาตรีโควต้าพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) และ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นอกจากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับสถานีฝึกนิสิตต่าง ๆ มาจัดตั้งศูนย์และ สถานีวิจัยเป็นการภายในรวม 9 แห่ง คือ
(1) สถานีวิจัยศรีราชา
(2) สถานีวิจัยปากช่อง
(3) สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ
(4) สถานีวิจัยทับกวาง
(5) สถานีวิจัยกำแพงแสน
(6) สถานีวิจัยดอยปุย
(7) สถานีวิจัยประมงศรีราชา
(8) สถานีวิจัยประมงคลอวาฬ
(9) สถานีวิจัยวนศาสตร์

 

ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับภาควิชา และหลักสูตรต่าง ๆ คือ
 
- จัดตั้งภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สังกัดคณะเกษตร
 
- จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
- จัดตั้งภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
 
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาโรคพืช

 

ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ ภาควิชา และหลักสูตรต่าง ๆ คือ
 
- จัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 
- จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
 
- ปรับปรุงภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์ โดยแยกออกเป็น ภาควิชาภูมิศาสตร์ และ ภาควิชาประวัติศาสตร์
 
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดี อังกฤษ สื่อสารมวลชน ดนตรี การเดินทางและท่องเทยี่ว การโรงแรม การเลขานุการ พันธุศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
 
- ขยายการรับนิสิตระดับปริญญาตรีโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) ของคณะศึกษาศาสตร์

 

ในปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการทรัพยากร วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และเทคโนโลยี ชีวภาพ

 

ในปี พ.ศ. 2530 ได้จัดตั้งภาควิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาพลศึกษา คหกรรมศาสตร์ศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตร ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพืชสวน

 

ในปี พ.ศ. 2531 ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

 

ในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งกองธุรการ (กำแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) สังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ จัดตั้งภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเคมีการเกษตร หลักสูตรระดับปริญญาโทสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EX-MBA) และหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

ในปี พ.ศ. 2533 ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาการบริหารการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

 

ในปี พ.ศ. 2534 ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวนศาสตร์

 

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับสถาบันสมทบ 2 สถาบัน คือ วิทยาลัยชลประทาน และโรงเรียนสัตวแพทย์

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2012 เวลา 15:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ