เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

ทศวรรษที่สี่ พ.ศ. 2516-2525

 

   
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้กิจการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินไปด้วยดีในทุกด้าน โดยมหาวิทยาลัยได้รับ ความช่วยเหลือในรูปให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ณ วิทยาเขต กำแพงแสน อันเป็นผลให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์เครื่องจักร กลการเกษตร

 

ในด้านโครงสร้างได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะเพิ่มอีก 5 หน่วยงานคือ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ สำนักหอสมุด และสถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประสานนโยบายการวิจัยและงบประมาณวิจัย พร้อมกับได้แบ่งส่วน ราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 7 กอง คือ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ โดยได้จัดแบ่งส่วนราชการในคณะใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1) คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
 
- สำนักงานเลขานุการคณะ
 
- ภาควิชาจิตวิทยาล
 
- ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 
- ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 
- ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
 
- สำนักงานเลขานุการคณะ
 
- ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 
- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
- ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

3) คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย
 
- สำนักงานเลขานุการคณะ
 
- ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
 
- ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (ย้ายมาจากคณะสังคมศาสตร์)
 
- ภาควิชาภาษา
 
- ภาควิชาภาษาศาสตร์
 
- ภาควิชาวรรณคดี
 
- ภาควิชาศิลปาชีพ
 
- ภาควิชาศิลปนิเทศ

 

ในด้านการบริหารงานบุคคล รัฐบาลได้กำหนดให้จัดประเภทข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็น 3 กลุ่มคือ (ก) กลุ่มอาจารย์ (ข) กลุ่มบริการ วิชาการ และ (ค) กลุ่มบริหารและธุรการ (ซึ่งเรียกว่า สาย ก, สาย ข และสาย ค ในปัจจุบัน)

 

ในปี พ.ศ. 2520 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เริ่มดำเนินการสอนหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

ในปี พ.ศ. 2521 ในด้านการจัดการศึกษา ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรกในสาขาวิชากีฏวิทยา และสาขาวิชาปฐพีวิทยา

 

ในปี พ.ศ. 2522 เริ่มดำเนินการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้มีนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์เกษตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกษตร) กับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) และนิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไปศึกษาประจำอยู่ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ในปี พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยเริ่มรับนิสิตระดับปริญญาตรีโควต้าพิเศษจากจังหวัดต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกษตร) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2012 เวลา 15:15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ