เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2496-2505
   
      ในระยะต้นของทศวรรษที่สอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปริญญาช่างชลประทาน และหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมรับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะวิศวกรรม ชลประทานขึ้นที่โรงเรียนการชลประทาน และเปลี่ยนชื่อ "คณะเกษตรศาสตร์" เป็น "คณะกสิกรรมและสัตวบาล" ในปี พ.ศ. 2479 ได้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 8 แผนกคือ
- แผนกธุรการ
- แผนกกายวิภาคศาสตร์
- แผนกสรีรวิทยา
- แผนกสุขศาสตร์และการเลี้ยงบำรุงสัตว์
- แผนกพยาธิวิทยาและวิทยาบักเตรี
- แผนกเภสัชวิทยา
- แผนกอายุรศาสตร์
- แผนกศัลยศาสตร์
   
  ในปี พ.ศ. 2479 มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในคณะกสิกรรมและสัตวบาล หลักสูตรแรกที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรปริญญากสิกรรม และสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2012 เวลา 15:03

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ