เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

ทศวรรษแรก พ.ศ. 2486-2495
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 มีฐานะ เป็นกรมในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ และให้แต่งตั้งข้าราชการประจำ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย พลเรือโทสินธ์ กมลนาวิน ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการศึกษา 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับอนุปริญญาโครงสร้างประกอบด้วย 4 คณะ คือ
 
1) คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 แผนกคือ
- แผนกเกษตรศาสตร์
- แผนกสัตวบาล
- แผนกเคมี
- แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช
- แผนกเกษตรวิศวกรรม
 
2) คณะวนศาสตร์ ประกอบด้วย 4 แผนกคือ
- แผนกวนวิทยา
- แผนกพฤกษศาสตร์
- แผนกวิศวกรรมป่าไม้
- แผนกสัตววิทยา
 
3) คณะสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 แผนกคือ
- แผนกสหกรณ์
- แผนกเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
- แผนกบัญชี
- แผนกนิติศาสตร์
 
4) คณะประมง ประกอบด้วย 4 แผนกคือ
- แผนกประมง
- แผนกชีววิทยา
- แผนกเพาะเลี้ยง
- แผนกผลิตภัณฑ์

 

ในปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นหลักสูตร 5 ปี และแก้ไขพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แต่งตั้งข้าราชการประจำเป็นอธิการบดี มีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเป็นอธิการบดีคนแรกที่เป็นข้าราชการประจำ
ในปี พ.ศ.2494 รับโอนหลักสูตร 3 ปี ของโรงเรียนการชลประทาน ในสังกัดกรมชลประทาน มาเป็นหลักสูตรอนุปริญญา ของมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2495 รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกระทรวงเกษตร พ.ศ. 2495 กำหนดให้ กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบ่งส่วนราชการเป็น

 

 
1) สำนักงานเลขานุการกรม ประกอบด้วย 3 แผนกคือ
- แผนกสารบรรณ
- แผนกคลัง
- แผนกสถิติและทะเบียน
 
2) คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 แผนกคือ
- แผนกเกษตรศาสตร์
- แผนกสัตวบาล
- แผนกฟิสิกส์และเคมี
- แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช
- แผนกวิศวกรรมเกษตร
- แผนกชีววิทยา
 
3) คณะวนศาสตร์ ประกอบด้วย 5 แผนกคือ
- แผนกวนวิทยา
- แผนกพฤกษศาสตร์
- แผนกวนผลิตภัณฑ์
- แผนกวิศวกรรมวนกิจ
- แผนกสัตววิทยา
 
4) คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 4 แผนกคือ
- แผนกสหกรณ์
- แผนกเศรษฐศาสตร์
- แผนกการบัญชี
- แผนกนิติศาสตร์
 
5) คณะประมง ประกอบด้วย 3 แผนกคือ
- แผนกการประมง
- แผนกเพาะเลี้ยง
- แผนกผลิตภัณฑ์
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2012 เวลา 15:17

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ