หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ 2489 - 2501
ผู้ส่งเสริมการศึกษาด้านเกษตรทุกระดับและผู้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่จนเป็นอาชีพสำคัญของประเทศไทย

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ นามเดิม ทองดี เรศานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ จ.นครราชสีมา ภาพหลวงสุวรรณฯ

ประวัติการศึกษา

 • ศึกษาชั้นต้นที่ จ.นครราชสีมา
 • ศึกษาชั้นมัธยมที่ จ.บุรีรัมย์
 • ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนหลวงที่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จฯ
 • ศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่ แผนกครุศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์
 • ได้รับปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัย OREGON สหรัฐอเมริกา
 • ได้รับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์

ผลงาน

 1. จัดให้มีวันเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมาชมงาน และได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งต่อมาเป็นวันเกษตรแห่งชาติ
 2. ส่งเสริมวิทยาการเกษตรสมัยใหม่ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชนต่างๆ เช่น สาสน์ไก่ วิทยาจารย์ หนังสือพิมพ์พักกสิกร และออกรายการทางวิทยุกระจายเสียง
 3. ริเริ่มให้มีการเลี้ยงไก่เป็นการค้า และสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคไข่ดังคำขวัญของท่านว่า "กินไข่วันละฟอง ไม่ต้องไปหาหมอ"
 4. จัดให้มีการสาธิตอาชีพเกษตรในมหาวิทยาลัยเช่นการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา แพะ วัว กระต่าย ทำสวนผัก สวนผลไม้
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงโคนม ทดลองเลี้ยงโคนมและผลิตนมสดที่เรียกว่า "นมเกษตร"
 6. ทดลองเลี้ยงปลาจีนเป็นครั้งแรก
 7. ทดลองปลูกอพืชผักพันธุ์ใหม่ๆ เช่น มะเขือเทศ ถั่วลันเตา บร๊อกเคอรี่
 8. ริเริ่มปลูกพืชอาหารสัตว์เช่น ข้าวโพด ภายหลังได้พัฒนาข้าวโพดขึ้น และใช้ชื่อท่านเป็นชื่อพันธุ์ คือ ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑ สุวรรณ ๒
 9. ทำการเจรจาให้มีสัญญาความช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัย OREGON กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. ให้มีการประชุมอาจารย์ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ รวมอายุ ๖๗ ป

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/09/2012 เวลา 20:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ