หลักสูตรนานาชาติ

 

 วิทยาเขตบางเขน
  ปริญญาตรี
  คณะเกษตร
 
   วท.บ. สาขาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)                                    
 Description                                         
คณะเศรษฐศาสตร์
 
   ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ )
 Description
 
   ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 Description
คณะมนุษยศาสตร์
 
   ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)         
 Description
   ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
   วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)         
 Description
   วศ.บ. สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)  Description

 

ปริญญาโท

คณะเกษตร
 
   วท.ม. สาขาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
   วท.ม. สาขาเกษตรยั่งยื่น (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วทม. สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
คณะวนศาสตร์
 
   วท.ม. สาขาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
   วศ.ม. สาขาวศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
   วศ.ม. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วศ.ม. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วศ.ม. สาขาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วศ.ม. สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วศ.ม. สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคภาษาอังกฤษ)  Description
คณะเศรษฐศาสตร์
 
   วท.ม. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 Description
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
   วท.ม. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
   วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   วท.ม. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
 
   วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
คณะบริหารธุรกิจ
 
   บธ.ม.บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 Description

 

ปริญญาเอก

คณะเกษตร
 
   ปร.ด. สาขาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
   ปร.ด. สาขาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ  Description
คณะวิทยาศาสตร์
 
   ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
   ปร.ด. สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
   ปร.ด. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
คณะเศรษฐศาสตร์
 
   ปร.ด. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
   ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
   ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  Description
   ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ  Description
คณะมนุษยศาสตร์
 
   ปร.ด. สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
   ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 Description

 

 

 วิทยาเขตกำแพงแสน
 Kamphaeng Saen Campus
  วิทยาเขตศรีราชา
 Sri Racha Campus
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
   Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 07/09/2017 เวลา 12:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ศูนย์การศึกษานานาชาติ

ข้อเสนอแนะบทความ