สภามหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

นายกสภา และกรรมการสภา

 
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ศ.ดร.สืบศักดิ์  สนธิรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ดร.กนิษฐา กาญจนจารี นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ นายชุมพล  พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ นายลักษณ์  วจนานวัช นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายเอนก บุญหนุน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

 
นายสกล  มงคลธรรมากุล    
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ    
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
  รักษาการแทนอธิการบดี
 
นายอำนวย  เนตยสุภา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
รศ.น.สพ. เจริญศักดิ์  ศาลากิจ
ประธานสภาข้าราชการ มก.   
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

 
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล
                 รักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 
ดร.อนามัย ดำเนตร  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน
 
     
     
                  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

 
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ดร.ธานินทร์  คงศิลา รศ.พาสินี สุนากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำแพงแสน ผู้แทนวิทยาเขต

คณะเกษตร

ผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน)

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์

 
ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข ผศ.ดร.สุนทรี ขุนทอง รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร์

 
 
รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์    รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์  

คณะเกษตร

ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร์

 
 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 
รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
  รักษาการแทนรองอธิการบดี
 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 
นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 31/08/2016 เวลา 13:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะบทความ