แชร์หน้านี้

Quick Link

ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน

Application InsideKu 

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (สำหรับประชุมสภา,คณบดี
   และ ก.บ.ม.)


ระบบรายงานข้อมูลสถิติ

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

ระบบประเมินการเรียนการสอนระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ระบบสารสนเทศนิสิตระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ

ระบบติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต

ข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบ ปฏิทินการศึกษา

http://course.ku.ac.th

eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

ระบบหนังสือเวียนระบบเกรดออนไลน์ระบบบัญชี 3 มิติระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษาระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการระบบความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก. ระบบงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ

KU Journal

ระบบ มคอ. ออนไลน์

บริการ Google for Education

บริการ Office 365 for Education

สำนักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานพยาบาล มก.สำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักพิมพ์ มก.สำนักหอสมุดหอจดหมายเหตุ มก.สำนักบริการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ มก.

สำนักงานบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สำนักประกันคุณภาพ

ศูนย์หนังสือ มก.

International Studies Center

 

สายตรงถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิทินการศึกษาTranscript กิจกรรมนิสิต

E-Magazine KURDI for life
KU e-Magazine ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตรสารสนเทศเกษตรเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาการจัดการความรู้ มก.

ข้อมูลนามานุกรม

เว็บ 72 ปี มก.

สรุปผลงาน รางวัลเด่น ปี 2552รางวัลนักวิจัย ปี 2553ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ปี 2554รวมรางวัล มก.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บผลงานที่น่าสนใจของวิทยาเขตกำแพงแสน
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2554

ทุน Alexander von humboldt fellowship

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวการอบรม
   - สำนักบริการคอมพิวเตอร์
   - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หนังสืองามทั่วแคว้น แดนนนทรี

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
   ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง  
   และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   สิงหาคม 2556 - กรกฎาคม 2560

ข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา สำหรับรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
สารสนเทศนิสิต  
สารสนเทศหลักสูตร (ผ่านระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา)  
สารสนเทศบุคลากร  
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ  

 

Tag :

  |  Last Update 23/01/2018  Time 09:29

Responsible By :   Administrator

Suggestions