โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต มก. อบรมฟรี ได้ชั่วโมงกิจกรรม !!

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 10 กรกฎาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 07/08/2018  เวลา 09:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ