การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

The 56th Kasetsart University Annual  Conference 
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

http://annualconference.ku.ac.th/

 

 

ที่มา : กองบริการการศึกษา, 20 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 08/01/2018  เวลา 11:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ