สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตคณะวนศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี เป็นการส่วนพระองค์

 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้จำนวน 9 ต้น ได้แก่ต้นจามจุรี 1 ต้น ต้นตะเคียนทอง 8 ต้น ร่วมกับคณะอาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 และบุคลากร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 150 คน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (เป็นการส่วนพระองค์) และในปีนี้นิสิตทั้งสองสถาบันร่วมปลูกต้นกาหลง 130 ต้น ต้นพุดกุหลาบ 200 ต้น ต้นหางนกยูงไทย 130 ต้น รวม 460 ต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.ณ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี  ถนนจุฬา ซอย 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          ในโอกาสนี้ ทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลงานวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ สำรวจและศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ในวังสระปทุม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบพืชดอก 55 วงศ์ 187 สกุล 270 ชนิด มีพรรณไม้พื้นเมืองของไทย 152 ชนิด พรรณไม้ต่างประเทศ 118 ชนิด และพรรณไม้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกมี 15 ชนิด ได้แก่ กาญจนิกา สมอไทย ยางนา เต็ง รัง มะขาม เสี้ยวป่า โยทะกา ซ้อ สัก สาละลังกา มะฮอกกานีใบเล็ก กรรณิการ์ มะตูม และมะขวิด และ เรื่อง การศึกษาสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติในวังสระปทุม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการศึกษาครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2522 ครั้งที่ 2 ในปี 2554 และครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบว่าเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมีกระดูกสันหลังตามธรรมชาติอย่างน้อย 67 ชนิด เป็นนก 39 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 6 ชนิด สัตว์เลี้อยคลาน 14 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 8 ชนิด นอกจากนี้ยังพบปลาน้ำจืดอย่างน้อย 9 ชนิด แมลงที่มีส่วนช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติอย่างน้อย 7 ชนิด เป็นผีเสื้อ 4 ชนิด จักจั่น 1 ชนิด มวน 2 ชนิด

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 17 กรกฎาคม 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/07/2017  เวลา 15:57

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ