โครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน

          เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิตต่างชาติกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายการอุดมศึกษาไทยสู่สากลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา "โครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

          ทั้งนี้ขอให้จัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ที่ E-mail: fgrakkc@ku.ac.th หรือ fgracwc@ku.ac.th

 

          >> รายละเอียดทุน

 

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย, 1 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/06/2017  เวลา 14:25

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ