ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ 1-31 พ.ค.60

เข้าประเมินได้ที่เว็บ  https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3

 

ที่มา : กองแผนงาน, 1 พฤษภาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/05/2017  เวลา 15:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ