หลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ ในสังกัด สพฐ.

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครู โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการประชุมและแถลงข่าว เรื่อง การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และผู้ที่จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ และผ่านเกณฑ์การรับรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

          หลักสูตร 1. หลักสูตรการเป็นครูในยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0
                            (รหัสหลักสูตร 6001-0042  วันที่ 9 - 10 และ 16 - 17 กันยายน 2560)

          หลักสูตร 2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษา สำหรับครูด้วยหลักการ Gamification
                            (รหัสหลักสูตร 6001-0254  วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม และ 5 - 6 สิงหาคม  2560)

          หลักสูตร 3. หลักสูตรการใช้แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
                            (รหัสหลักสูตร 6001-0245  วันที่ 19 - 20 และ 26 - 27 สิงหาคม  2560)

          หลักสูตร 4. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์
                            นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ loT ตามนโยบาย Thailand 4.0
                            (รหัสหลักสูตร 6041-0002  วันที่ 21 - 24 กันยายน 2560)

 

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

          โทรศัพท์ : 02-562-0951-6 ต่อ 622594 และ 622595  

          เว็บไซต์  training.ku.ac.th

          อีเมล์      ocstraining@ku.ac.th


ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 12 เมษายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/07/2017  เวลา 10:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ