การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามัคคี สร้างสรรค์ สำรวม

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปี  พ.ศ. 2560

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปี พ.ศ. 2560 และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สำนักการกีฬา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายต่างหน่วยงาน อันส่งผลต่อการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ก่อเกิดความสมัคสมานสามัคคี รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการพัฒนาคนด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะช่วยให้บุคคลมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการเสียสละ ผ่อนคลายความเครียด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

          กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ่งออกเเป็น ๔ ทีม ได้แก่ สีชมพู สีม่วง  สีฟ้า และสีส้ม   แข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ ได้แก่ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง แบดมินตัน แชร์บอล เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ำ และ กรีฑา ฯ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมออกกำลังกาย ชมการแข่งขันและร่วมกันเป็นกองเชียร์  ซึ่งเป็นโอกาสดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และให้บุคลากรออกกำลังกายกันมากขึ้นตลอดจนการสร้างเครือข่ายต่างหน่วยงาน อันส่งผลต่อการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

ดาวน์โหลด

          >>  โปรแกรมการแข่งขัน

          >>  กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมและรางวัล

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 7 เมษายน 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 14/06/2017  เวลา 09:35

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ