หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข้อ ๑๐ การมีส่วนร่วม

หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  [ รายละเอียด ]

2.  ระเบิดจากข้างใน [ รายละเอียด ]

3.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  [ รายละเอียด ]

4.  ทำตามลำดับขั้น [ รายละเอียด ]

5.  ภูมิสังคม [ รายละเอียด ]

6.  องค์รวม [ รายละเอียด ]

7.  ไม่ติดตำรา [ รายละเอียด ]

8.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด [ รายละเอียด ]

9.  ทำให้ง่าย  [ รายละเอียด ]

10. การมีส่วนร่วม    [ รายละเอียด ]

11. ประโยชน์ส่วนรวม    

12. บริการที่จุดเดียว

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

15. ปลูกป่าในใจคน

16. ขาดทุนคืออะไร

17. การพึ่งตนเอง

18. พออยู่พอกิน

19. เศรษฐกิจพอเพียง

20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

21. ทำงานอย่างมีความสุข

22. ความเพียร : พระมหาชนก

23. รู้ - รัก - สามัคคี

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 20 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/03/2017  เวลา 15:16

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ