โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย วันที่ 21 เมษายน 2560

นิสิตเกษตรชั้นปีสุดท้าย ตื่นตัว

"การวางแผนชีวิต 4.0" 

วิทยากร ...อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 (บางเขน) เพื่อให้นิสิตที่จะจบออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ในการปฏิบัติตนไปสู่โลกภายนอกและได้แรงบันดาลใจในการวางแผนชีวิต 4.0 ตลอดจนแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการทำงาน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อให้นิสิตเข้าใจได้มากขึ้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงขออนุญาตนำคำพูดของนายกรัฐมนตรี มาเพิ่มเติมดังนี้

          "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าอยากจะฝากไว้ว่าการเดินหน้าประเทศ ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” หลายคนอาจยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าตนเองเป็น “คนไทย” 1.0 , 2.0 ,  3.0 หรือ 4.0  บนโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยี-ดิจิทัล แห่งศตวรรษที่ 21 จึงอยากยกตัวอย่าง ด้วยวิธีง่ายๆ โดยอาจเปรียบเทียบได้กับว่า ถ้าท่านมีโทรศัพท์ แต่ยังใช้งานเพียงเพื่อการสื่อสารพื้นฐานก็ยังคงเป็น “คนไทย 1.0” ถ้าหากท่านใช้มือถือ ในการส่ง e-mail,  ส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการทำงาน และกิจวัตรประจำวัน ท่านน่าจะยกระดับตนเองเป็น “คนไทย 2.0” ได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากสามารถใช้ “สมาร์ทโฟน” ได้ราวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ “อินเตอร์เน็ต” ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาตนเอง ติดต่อกับคนทั่วโลกได้ ท่านอาจได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย 3.0” ยิ่งกว่านั้นหากท่านสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การผลิตด้วยความรู้เหล่านั้น แล้วท่านรู้สึกว่า “ทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น” เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา แบบนี้ท่านได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย 4.0”

          โดยสรุปแล้วการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” นั้น ไม่ได้สำคัญที่ว่า “ท่านมีอะไร?” แต่สิ่งสำคัญ คือ “ท่านใช้สิ่งที่ท่านมี อย่างไร? ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ที่มา : http://www.posttoday.com/politic/470622)

          อนึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ได้จัดแบ่งนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา 2559 นี้ เป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

          สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับความรู้ ความพร้อมในการวางแผนการดำเนินชีวิตที่ประเทศไทยก้าวสู้ไทยแลนด์ 4.0 แล้วยังได้รับของที่ระลึกที่มีคุณค่าที่จะหาซื้อไม้ได้ในท้องตลาดแน่นอน และเป็นของที่ระลึกได้เก็บเป็นความทรงจำที่อยู่ในรั้วนนทรีแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป

การแบ่งกลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.30 น.
 

ลำดับที่

คณะ

จำนวนนิสิต (คน)

หมายเหตุ

1

   คณะเศรษฐศาสตร์

923

 

2

   คณะวิทยาศาสตร์

542

 

3

   คณะมนุษยศาสตร์

669

 

4

   คณะประมง

304

 

5

   คณะบริหารธุรกิจ

594

 

6

   คณะเกษตร

438

 

7

   คณะสิ่งแวดล้อม

42

 

8

   วิทยาลัยการชลประทาน

92

 

9

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

86

 

 

รวม

3,690

 


ภาคบ่าย เวลา 12.30 – 17.00 น.
 

ลำดับที่

คณะ

จำนวนนิสิต (คน)

หมายเหตุ

1

   คณะวนศาสตร์

334

 

2

   คณะสังคมศาสตร์                           

857

 

3

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

1,236

 

4

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                 

68

 

5

   คณะสัตวแพทยศาสตร์                       

110

 

6

   คณะอุตสาหกรรมเกษตร                     

542

 

7

   คณะศึกษาศาสตร์

225

 

8

   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

59

 

 

รวม

3,431

 

รวมจำนวนนิสิตทั้งหมด 7,121  คน

ข้อมูลจำนวนนิสิต : จากสำนักทะเบียนฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

 

กำหนดการ

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

**********************************

ภาคเช้า

     08.00 - 08.30 น.                     - ลงทะเบียน รับอาหารว่าง และเข้านั่งภายในอาคาร

     08.30 - 09.00 น.                     - การแสดงของชมรมดนตรีอคูสติก

     09.00 - 09.15 น.                     - กิจกรรมนำเข้าสู่โครงการ (พิธีกรโดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์)

     09.15 - 09.30 น.                     - Multimedia ย้อนอดีตชีวิตนิสิต มก.

     09.30 - 11.00 น.                     - การบรรยายเรื่อง "การวางแผนชีวิต 4.0"  (วิทยากรโดย อ.ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย)

     11.00 - 11.05 น.                     - พิธีกรเชิญผู้กล่าวปัจฉิมกถา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีขึ้นบนเวที

     11.05 - 11.15 น.                     - ปัจฉิมกถา โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     11.15 - 11.25 น.                     - การกล่าวให้ข้อคิดสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ โดย นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ

     11.25 - 11.40 น.                     - การมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนนิสิตแต่ละคณะ (โดยท่านอธิการบดี)                       

     11.40 - 11.55 น.                     - กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

                                                   - ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” (นำโดย ชมรมดนตรีอคูสติก)

     11.55 - 12.30 น.                     - นิสิตทำแบบประเมินผล

                                                   - นิสิตสแกนบัตรออก

                                                   - รับของที่ระลึก และบัตรส่วนลดทดสอบภาษาอังกฤษ                         

                                                                                                                                               

หมายเหตุ :  ผู้บริหาร อาจารย์และคณะทำงานเชิญร่วมรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 น. และอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. บริเวณด้านหลังเวที

 


กำหนดการ

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

**********************************

ภาคบ่าย

     12.40 - 13.10 น.                     - ลงทะเบียน และเข้านั่งภายในอาคาร

     13.10 - 13.30 น.                     - การแสดงของชมรมดนตรีอคูสติก

     13.30 - 13.45 น.                     - กิจกรรมนำเข้าสู่โครงการ (พิธีกรโดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์)

     13.45 - 14.00 น.                     - Multimedia ย้อนอดีตชีวิตนิสิต มก.

     14.00 - 15.30 น.                     - การบรรยายเรื่อง "การวางแผนชีวิต 4.0"  (วิทยากรโดย อ.ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย)

     15.30 - 15.35 น.                     - พิธีกรเชิญผู้กล่าวปัจฉิมกถา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีขึ้นบนเวที

     15.35 - 15.45 น.                     - ปัจฉิมกถา โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     15.45 - 15.55 น.                     - การกล่าวให้ข้อคิดสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ โดย นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ

     15.55 - 16.10 น.                     - การมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนนิสิตแต่ละคณะ (โดยท่านอธิการบดี)

     16.10 - 16.25 น.                     - กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

                                                   - ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” (นำโดย ชมรมดนตรีอคูสติก)

     16.25 - 17.00 น.                    - นิสิตทำแบบประเมินผล

                                                  - นิสิตสแกนบัตรออก

                                                  - นิสิตรับอาหารว่าง รับของที่ระลึก และบัตรส่วนลดทดสอบภาษาอังกฤษ

 

หมายเหตุ :  ผู้บริหาร อาจารย์และคณะทำงานเชิญร่วมรับประทานอาหารว่าง เวลา 15.15 น. บริเวณด้านหลังเวที

 


ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 9 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/04/2017  เวลา 17:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ