ประกาศผล การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards)

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1

หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form

1. ประเภทหน่วยงาน

  • โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กร
    ด้วย Digital Form ดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

 

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

 1. รางวัล ส่งเสริมการกระจายความรู้

 1. สำนักหอสมุด

 2. สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

 2. รางวัล สนับสนุนการใช้ Digital Form

 1. สำนักหอสมุด

 2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 3. สำนักทะเบียนและประมวลผล

 4. คณะวิทยาศาสตร์

 

  • เกียรติบัตรเชิดชูสำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย
    Digital Form (pioneer award) จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่

หน่วยงาน

วิทยาเขต

 1. สำนักหอสมุด

บางเขน

 2. สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

ศรีราชา

 3. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

กำแพงแสน

 4. สำนักทะเบียนและประมวลผล

บางเขน

 5. คณะวิทยาศาสตร์

บางเขน

 6. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

บางเขน

 7. บัณทิตวิทยาลัย

บางเขน

 8. คณะเกษตร

บางเขน

 9. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน

 

2. ประเภททีม/บุคคล

  •  เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

รางวัล

เงินรางวัล

ชื่อทีม

หน่วยงาน

 1. ชนะเลิศ

5,000 บาท

 GE 4.0

 สำนักทะเบียนและประมวลผล

 2. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

3,000 บาท

 Diamond

 คณะวิทยาศาสตร์

 3. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

2,000 บาท

 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 4. ชมเชย รางวัลที่ 1

1,000 บาท

 Sci-KU Human Development

 คณะวิทยาศาสตร์

 5. ชมเชย รางวัลที่ 2

1,000 บาท

 ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 6. ชมเชย รางวัลที่ 3

1,000 บาท

 ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด

 สำนักหอสมุด

 7. ชมเชย รางวัลที่ 4

1,000 บาท

 AreCom

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

  • เกียรติบัตรเชิดชูด้านการประยุกต์ใช้ Google add-ons เพิ่มประสิทธิภาพ Digital Form จำนวน 3 ทีม ได้แก่

ชื่อทีม

หน่วยงาน

 1. Diamond

 คณะวิทยาศาสตร์

 2. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 3. Sci-KU Human Developement

 คณะวิทยาศาสตร์


<<  ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล >>

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/03/2017  เวลา 14:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ